Správa nebytových prostor

Úkony prováděné v rámci správy

1. Evidence nájemců nebytových prostor.
2. Předávání a přebírání nebytových prostor.
3. Smluvní zajištění služeb spojených s užíváním nebytových prostor.
4. Smluvní zajištění dodávky energií a servisní činnosti, nezbytně nutné pro provoz nebytových prostor.

Technický servis

1. Zajištění běžné údržby, havarijních i plánovaných oprav, rekonstrukcí a modernizací.
2. Evidence a zajištění předepsaných revizí; odstranění revizních závad.
3. Zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií s uvedením důvodů přerušení.
4. Zajišťování odečtů měřičů a rozúčtování nákladů dle platné legislativy.

Ekonomika

1. Předepisování úhrad za služby souvisejících s užíváním nebytových prostor v souladu s platnou legislativou a dle pokynů vlastníka.
2. Kontrola včasného placení stanoveného nájemného a úhrad za služby souvisejících s užíváním nebytových prostor.
3. Provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce dle platné legislativy.