Rozbory pitné vody

Provozovatel vodovodu je povinen dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, provádět pravidelné rozbory pitné vody.

Místa kontroly jsou určena tak, aby reprezentovala jakost vody v dané zásobované oblasti města Adamov. Odběrná místa vzorků pitné vody jsou měněna každým rokem. Četnosti
a termíny odběrů jsou voleny podle toho, aby byly podchyceny možné změny jakosti vody.

Účelem rozboru pitné vody je ověřovat, zda jsou u odběratele dodržovány limitní hodnoty klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelů

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody a jejich limity

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Název ukazatele

Jednotka

Limit

Typ limitu

Popis

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

NMH

Indikátor fekálního znečištění

Koliformní bakterie

KTJ/100ml

0

NMH

Indikátor fekálního znečištění

Počty kolonií při 36 °C

KTJ / ml

20

NMH

Celkové bakteriální znečištění

Počty kolonií při 22 °C

KTJ / ml

100

NMH

Celkové bakteriální znečištění

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Název ukazatele

Jednotka

Limit

Typ limitu

Popis

Konduktivita

mS/m

125

MH

Přibližná míra elektrolytů ve vodě

Chlor volný

mg/l

0,3

MH

Konzervační prostředek pitné vody

Pach

-

-

MH

Přijatelný pach pro odběratele

Chuť

-

-

MH

Přijatelná chuť pro odběratele

Teplota vody

°C

8-12

DH

Doporučená teplota pitné vody

pH

-

6,5 – 9,5

MH

Stupeň kyselosti nebo zásaditosti vody

Barva

mg/l Pt

20

MH

Senzorický a indikační ukazatel

Zákal

ZF (n)

5

MH

Průhlednost vody

Dusitany

mg/l

0,5

NMH

Soli kyseliny dusité

Amonné ionty

mg/l

0,5

NMH

Indikátor možného fekálního znečištění

Dusičnany

mg/l

50

NMH

Soli kyseliny dusičné

CHSKMn

mg/l

3

MH

Možné znečištění organickými látkami

Železo

mg/l

0,2

MH

Prvek běžně vyskytující se ve vodě, možné zvýšení korozí potrubí

Mangan

mg/l

0,05

MH

Prvek běžně vyskytující se ve vodě

KNK 4,5

mmol/l

-

-

Alkalita vody

Tvrdost vody

mmol/l

2-3,5

DH

Součet vápníku a hořčíku v pitné vodě

Vápník

mg/l

40-80

DH

Biogenní prvek žádoucí v pitné vodě

Hořčík

mg/l

20-30

DH

Biogenní prvek žádoucí v pitné vodě

Vysvětlivky:

 • NMH – nejvyšší mezní hodnota
 • MH – mezní hodnota
 • DH – doporučená hodnota podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • KTJ – kolonii tvořící jednotka při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-1
 • mS/m – mili Siemens na metr (jednotka elektrické vodivosti)
 • mg/l Pt – miligram na litr platiny (barevná škála určená k posouzení barvy vody se vytváří ze sloučeniny platiny)
 • ZF(n) – nefelometrická jednotka zákalu (nefelometrie – fyzikálně chemická analytická metoda pro měření koncentrace koloidních disperzí)
 • mg/l – miligram na litr
 • mmol/l – milimol na litr (molární nebo látková koncentrace v celkovém objemu)

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

 • Rozbor pitné vody z 7.11.2011 [PDF; 0,45 MB]
 • Rozbor pitné vody z 9.5.2011 [PDF; 0,80 MB]
 • Rozbor pitné vody z 21.3.2011 [PDF; 0,80 MB]

Rok 2009

 • Rozbor pitné vody z 21.4.2009 [PDF; 0,80 MB]

Rok 2008

 • Rozbor pitné vody z 4.11.2008 [PDF; 0,80 MB]
 • Rozbor pitné vody z 22.9.2008 [PDF; 0,20 MB]
 • Rozbor pitné vody z 5.5.2008 [PDF; 0,20 MB]
 • Rozbor pitné vody z 25.4.2008 [PDF; 0,07 MB]
 • Rozbor pitné vody z 25.2.2008 [PDF; 0,08 MB]
 • Rozbor pitné vody z 14.1.2008 [PDF; 0,15 MB]

Rok 2007

 • Rozbor pitné vody z 12.12.2007 [PDF; 0,05 MB]
 • Rozbor pitné vody z 6.11.2007 [PDF; 0,03 MB]
 • Rozbor pitné vody z 16.10.2007 [PDF; 0,03 MB]
 • Rozbor pitné vody z 21.5.2007 [PDF; 0,4 MB]
 • Rozbor pitné vody z 2.4.2007 [PDF; 0,03 MB]
 • Rozbor pitné vody z 9.2.2007 [PDF; 0,03 MB]

Rok 2006