Co do kanalizace nepatří

Kanalizační sít města Adamova odvádí odpadní vodu z jednotlivých domácností a firem na čistírnu odpadních vod Adamov, kde je čištěna na požadované hodnoty a následně vypouštěna do recipientu (řeka Svitava).

Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, což jsou vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí. Co můžeme do kanalizace vypouštět stanovuje Kanalizační řád. Podmínky pro vypouštění byly stanoveny proto, aby čistírny odpadních vod, do nichž odpadní vodu svádíme, byly schopny vodu vyčistit a neznečišťovalo se životní prostředí.

Do kanalizace nepatří mnoho škodlivých látek a s těmito látkami, popř. odpady je nutno nakládat dle jejich povahy, a to v režimu dle platné legislativy. Seznam některých látek a odpadů, které do kanalizace nepatří a kam je ukládat je uveden v následující tabulce:

Druh odpadu

Popis odpadu

Kam odpad uložit?

biologický odpad

zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů

Kontejnery určené pro bioodpad nebo pro směsný odpad.

tuky

fritovací oleje, motorové oleje

Pečlivě uzavřít do PET láhve vyhodit do kontejneru na tuky nebo odvést na sběrný dvůr, který zařídí jeho odbornou likvidaci.

hygienické potřeby

dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, ruličky od toaletního papíru a další čisticí textilní materiály

Jedná se o pevný odpad, patří tedy do kontejnerů na směsný odpad.

chemikálie a další nebezpečné látky

látky radioaktivní, karcinogenní, pesticidy, průmyslová hnojiva, organická rozpouštědla, hořlaviny, ředidla, ropné a omamné látky

Nebezpečné látky je nutné odvést do sběrného dvora nebo využít svozových dnů nebezpečného odpadu.

léky

nespotřebované léky na předpis nebo volně prodejné léky

Nepoužité léky vrátit do jakékoliv lékárny, která zařídí jejich odbornou likvidaci.

Více informací o třídění jednotlivých odpadů: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

Biologický odpad, jako jsou zbytky jídel a odpad z kuchyňských drtičů, nevhazujeme do kanalizace proto, že bychom přispívali k blahodárnému životu potkanů a dalších živočichů, pro které je pobyt v kanalizačních stokách nežádoucí. Odpad z kuchyňských drtičů je pro kanalizaci taktéž nežádoucí, a to z důvodu usazování pevných látek a jejich zanášení kanalizační stoky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Používání drtičů odpadů v České republice je legislativně zakázáno.

V případě, že se tuky z domácností nebo motorové oleje dostanou do kanalizace, ochladí se a vzniknou z nich hrudky, které mohou průtočnost kanalizační sítě omezit nebo zcela ucpat. Některé tuky se v kanalizaci rozloží a vzniknou z nich mastné kyseliny, které mohou způsobit korozi potrubí. V případě ucpání kanalizační stoky musí provozovatel kanalizace provést čištění stoky tlakovými vozy, které materiál zachytí a odvezou na skládku. Podobné problémy způsobují tuky i v procesu čištění odpadních vod, což může negativně ovlivnit kvalitu vypouštěné vody.

Pevné látky, včetně hygienických potřeb uvedených výše v tabulce, nevhazujeme do kanalizace z důvodu zanášení kanalizace, ale také proto, že obsahují kromě celulózového podílu i platové části, např. vatové tyčinky. Plastové části těchto hygienických potřeb nepodléhají rozkladu, na rozdíl od toaletního papíru, a mohou zanést, případně zničit čerpadla na ČOV. Následná nefunkčnost čerpadel může způsobit zatopení kanalizace, popř. suterénů nemovitostí. Pokud i přesto projdou tyto plastové části celým procesem čištění odpadních vod, skončí v odpadu produkovaném čistírnou odpadních vod. Proto je třeba jej zlikvidovat příslušným způsobem, což se může projevit na výši ceny stočného.

Proces čištění odpadních vod může také zkomplikovat řada chemických látek, které byly do odpadní vody vypuštěny. Některé látky jsou velice nebezpečné pro životní prostředí, ale i pro zdraví člověka. Některé látky mohou být hořlavé nebo výbušné a mohou mít negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.

Dále do kanalizace nevhazujeme nevyužité léky, které nám byly předepsány, nebo které jsme si volně zakoupili v lékárně. Podle pokynů výrobce léků bychom měli nevyužité léky vrátit do lékárny, která se postará o odbornou likvidaci odpadu.

Související legislativa
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a související předpisy
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
- Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
- Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
- Vyhláška č. 382/2001 Sb., katalog odpadů

Uvědomme si, že voda je základ života. Vodu si z přírody vypůjčíme, využijeme ji pro naše potřeby a následně vyčistíme a vrátíme zpět do přírody. Měli bychom tedy s vodou nakládat tak, abychom neškodili nejen životnímu prostředí, ale také našemu zdraví.

  • Co do kanalizace nepatří