Často kladené dotazy

Je voda z kohoutku nezávadná?

Veškerá pitná voda dodávaná společností ADAVAK, s.r.o. je pravidelně kontrolována dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbory vzorků surové i pitné vody jsou prováděny akreditovanou laboratoří. Výsledky jednotlivých rozborů jsou pravidelně zveřejňovány v sekci Rozbory vody.

Je chlór v pitné vodě žádoucí?

Chlór se do pitné vody přidává ve velmi malých dávkách, a to z důvodu hygienického zabezpečení. Pro dodavatele je prioritou dodávat odběratelům pitnou vodu, ve které bude zachována bakteriologická nezávadnost.

Co je vodné?

Vodné je úhrada za odběr vody z veřejného vodovodu. Podkladem pro účtování vodného je pravidelný odečet z fakturačního vodoměru umístěného u odběratele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Co je stočné?

Stočné je úplata za odvedení, čištění nebo zneškodnění odpadní vody z dané nemovitosti. Podkladem pro účtování stočného je proteklé množství pitné vody osazeným vodoměrem. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod ze zařízení odběratele do veřejné kanalizace.

Jak se stanovuje výše stočného v případě, že není osazen vodoměr?

V případě, že zákazník neodebírá pitnou vodu přes fakturační vodoměr, je výše stočného určena dle směrných čísel stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Jak se stanovují ceny vodného a stočného?

Ceny vodného a stočného jsou regulované principem věcného usměrňování, vydávané cenovým výměrem v souladu s platnými cenovými předpisy (aktuální výměr ministerstva financí). Do ceny vodného a stočného se promítají fixní náklady, variabilní náklady, plánovaný prodej vody a přiměřený zisk provozovatele.

Kdo je povinen platit stočné za srážkovou vodu?

Povinnost platit stočné za srážkovou vodu je dána zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Informace o výpočtu množství srážkové vody odváděné do veřejné kanalizace musí být uvedeny ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod do veřejné kanalizace se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady, plochy nemovitostí určené k trvalému bydlení a na domácnosti.

Je možné používat teplou vodu jako pitnou?

V případě teplé vody se se jedná o vodu užitkovou, která je nevhodná pro pitné účely. I v případě, že je teplá voda vyrobena z vody pitné dochází k určitým změnám vlastností vody, které však nesplňují hygienické požadavky předepsané pro pitnou vodu. Hygienické limity pro teplou vodu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Jak postupovat v případě zjištění poškozené plomby vodoměru?

Při montáži každého vodoměru je nainstalována plomba, která slouží pro odhalení nežádoucí manipulace s vodoměrem. V případě poškození plomby je odběratel povinen ihned oznámit tuto skutečnost provozovateli, který zajistí nové osazení plomby.

Jak postupovat v případě zjištění závady fakturačního vodoměru?

V případě zjištění závady fakturačního vodoměru (netěsnost, jiné poškození) je odběratel povinen neprodleně kontaktovat provozovatele, který zařídí opravu nebo výměnu vodoměru, dle situace.

Jak postupovat při trvalém ukončení odběru pitné vody?

Při trvalém ukončení odběru pitné vody je nutné tuto skutečnost oznámit dodavateli pitné vody. Následně bude provedena demontáž daného vodoměru a zrušení odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu.

Jak postupovat při napouštění bazénu?

S příchodem léta řeší majitelé domovních bazénů jejich napuštění, které se obvykle provádí pitnou vodou z vodovodní sítě. V tomto případě jsou s napuštěním bazénu spojena nežádoucí rizika. Při náhlém zvýšení odběru pitné vody může dojít ke zvýšení rychlostí vody ve vodovodním potrubí, což může vést k uvolňování usazenin, tedy zakalení vody. Zároveň může nastat pokles tlaku ve vodovodní síti, který se může projevit i na vodovodních přípojkách. Při napouštění bazénu z vodovodní sítě tedy doporučujeme odebírat vodu pozvolna a plynule i po dobu více dní mimo odběrové špičky.

Je vhodné používat domácí drtiče kuchyňských odpadů?

Ve smyslu §38 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona nejsou odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů odpadními vodami. Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu provozovatele VH infrastruktury a povinností ze zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Použitím domácího drtiče kuchyňského odpadu je tedy porušován výše uvedený zákon a zároveň limity pro vypouštění odpadních vod dle kanalizačního řádu. Užívání drtiče kuchyňského odpadu je v rozporu se smlouvou o odvádění odpadních vod a podléhá sankci.