Směrnice společnosti ADAVAK - Náhradní zásobování pitnou vodou

1. Obecná ustanovení:

Platnost bez rozdílu pro všechny úseky vodovodu pro veřejnou potřebu, provozované společností ADAVAK, s.r.o (dále jen Provozovatel).

Řeší povinnost Provozovatele zajistit náhradní zásobování pitnou vodou (dále jen NZpV) v mezích technických možností a místních podmínek – §9 odst. 5, odst. 8 a odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.

2 Specifikace případů pro povinnost náhradního zásobování pitnou vodou:

2.1 Provozovatel zajišťuje NZpV v těchto případech přerušení nebo omezení dodávky vody:

  • v případech živelní pohromy,
  • při havárii vodovodu,
  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích.

2.2 V ostatních případech přerušení nebo omezení dodávky vody není Provozovatel povinen náhradní zásobování pitnou vodou zajistit.

2.3 Havárií není porucha na přípojce, pokud není nutno uzavřít vodu do celé ulice apod.

3. Obecné principy NZpV v prostředí provozovatele:

3.1 NZpV se zajišťuje tehdy, je-li přerušení dodávky pitné vody delší jak 4 hodiny, dodá Provozovatel pitnou vodu v barelech do škol, školek, popř. tam, kde by toto přerušení dodávky pitné vody bránilo provozu (např. závodní kuchyně nebo restaurace). Přistavení cisterny pak zajišťuje při přerušení dodávky pitné vody na dobu delší jak 8 hodin. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody došlo v nočních hodinách po 22:00 hod, poskytuje se plnění NZpV až k 08:00 hod následujícího kalendářního dne.

3.2 NZpV se neposkytuje v případech trvání přerušení nebo omezení dodávky méně než čtyři hodiny.

3.3 NZpV se neposkytuje v případech takového snížení tlaku ve vodovodu, který je však dostatečný i pro omezenou dodávku vody do nejvyšších podlaží.

3.4 NZpV se neposkytuje v případech takového snížení tlaku ve vodovodu, kdy dojde k přerušení dodávky vody pouze do vyšších podlaží.

Tato směrnice je platná od 1. 1. 2006.
V Adamově dne 9. 12. 2005
Vypracoval: Burian Petr, vodohospodář
Schválil: Charvát Jiří, jednatel

Citace zákona o vodovodech a kanalizacích

Citace §9 odst. 5, odst. 8 a odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, zmíněných ve směrnici společnosti „Náhradní zásobování pitnou vodou při přerušení nebo omezení dodávky vody“

§9
Odst. 5
Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.

Odst. 6
Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6,
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Odst. 8
V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

Odst. 9
Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.