Přípojka a smlouva

Pro vybudování vodovodní nebo kanalizační přípojky, je třeba si nejprve ověřit, zda je možné napojení na vodovodní nebo kanalizační řad v dosahu vaší nemovitosti. Informace o existenci VH sítí ve správě společnosti ADAVAK, s.r.o. je možné získat po předložení žádosti – více informací v záložce informace k existenci sítí. Po obdržení potřebných vyjádření a následného povolení ke stavbě od stavebního úřadu, je možné začít s realizací přípojky. Napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci je zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozuje společnost ADAVAK, spol. s.r.o., proto je vhodné, aby je prováděli pouze pracovníci této společnosti.

Jakmile je zhotovena vodovodní nebo kanalizační přípojka, je povinností vlastníka přípojky nahlásit realizaci přípojky provozovateli vodohospodářských sítí v dané lokalitě a sjednat si smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Smlouva se uzavírá podle zákona 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a souvisejících předpisů. Na základě platné legislativy se smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti (nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn). Jiné fyzické a právnické (například příjemce plnění nebo plátce faktur) mohou ke smlouvě přistoupit pouze se souhlasem majitele nemovitosti.

Náležitosti přípojky

Požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních přípojek jsou uvedeny v technických standardech vodovodů a kanalizací.

Pokyny k uzavření smlouvy

Pro zřízení nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod je nutné doložit následující dokumenty:

  • Vyplněný dotazník pro uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
  • Vyplněné čestné prohlášení vlastníka nemovitosti. Smlouva může být vystavena pouze na vlastníka nemovitosti uvedeného v katastru nemovitostí. V případě společenství vlastníků je dostačující podpis za společenství jako správce nemovitosti.
  • Pokud je více vlastníků nemovitosti či pozemku je třeba vyplnit prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti, že souhlasí s tím, aby jeden ze spoluvlastníků nemovitosti byl vlastníkem přípojky.
  • Průkaz totožnosti (platný OP nebo cestovní pas).
  • Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list (pouze právnické osoby).

Změna stávající smlouvy

Mezi změny, které je nutno nahlásit provozovateli a ve smlouvě upravit dodatkem, patří:

  • změna trvalého pobytu
  • změna vlastníka nemovitosti – (v případě úmrtí vlastníka nutno doložit úmrtní list)
  • změna odběratele
  • změna IČO, DIČ.
Aktualizace 6. 3. 2024


Přiložené soubory