Zásady ochrany osobních údajů společnosti ADAVAK, s. r. o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ADAVAK, s. r. o., Adamov, IČO: 255 83 484

účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů:

  1. bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z ůvodu plnění právní povinnosti,

  1. na základě Vašeho souhlasu.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost disponuje technickými i organizačními opatřeními k zabezpečení osobních údajů daných subjektů údajů, tak, aby nemohlo dojít k zneužití osobních údajů fyzických osob, právnických osob. Jsou dodržována pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR.

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy a poskytování požadované služby. Pokud zákazník nechce osobní údaje poskytnout, nemohla by smlouva být uzavřena, nebo by nemusely být funkční všechny funkcionality softwarového produktu.

I.

Rozsah osobních údajů subjektu údajů (zákazníků), které společnost dle konkrétní činnosti zpracovává pro naplnění účelu plnění smluvních vztahů: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, adresa trvalého bydliště, případně přechodné bydliště, doklady totožnosti, telefonní číslo, mobilní číslo, emailová adresa, místo narození, státní příslušnost, pracovní zařazení, výše mzdy, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, u podnikajících osob IČO, DIČ, obchodní název, místo podnikání, číslo bankovního účtu, ID datové schránky.

Dále jsou to: počet osob v bytě, adresa odběrného místa, informace o spotřebě energií na základě odečtu měřících zařízení, číslo měřícího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, záznamy o spotřebitelské historii, plnění platebních povinností.

II.

Osobní údaje zákazníků jsou ve společnosti ADAVAK, s.r.o. zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou zpracovávány a vedeny v databázi společnosti po dobu trvání uzavřené smlouvy. Po ukončení spolupráce a uplynutí archivační lhůty jsou všechny údaje po uplynutí 10 let anonymizovány, neboli vymazány (zákonná povinnost).

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří příslušnou agendu subjektu údajů zpracovávají.

Údaje zaslané mailem při emailové komunikaci zůstávají zachované na emailovém serveru taktéž po dobu 10 let po ukončení spolupráce, a po té anonymizovány (vymazány).

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich doplnění, opravu či výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

III.

Za účelem poskytování služeb naší společností jsou do procesu zapojeny i třetí strany, bez kterých by naše služby nemohly být poskytovány na nejvyšší úrovni. Mezi hlavní důvody poskytnutí osobních údajů třetím stranám patří zajištění služeb jako např. rozúčtování tepla. V těchto případech může naše společnost poskytnout nezbytné osobní údaje třetí straně, která zajišťuje pro výše uvedené účely dodavatelské služby.

Osobní údaje mohou být předány do jiné země pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

IV.

Kamerový systém – osobní údaje zpracované kamerovým systémem (záznam z kamerového systému) jsou identifikační údaje (videozáznam), monitorování pohybu ve veřejných prostorách společnosti, datum, čas a místo záznamu. Tyto záznamy jsou zpracovány za účelem ochrany majetku společnosti ADAVAK, s.r.o.

Právním základem zpracování videozáznamu je oprávněný zájem společnosti z důvodu ochrany majetku, poskytování důkazů orgánům v trestním řízení v případech podezření ze spáchání trestného činu a z důvodu zajištění důkazů porušování stanovených bezpečnostních opatření.

Mezi prvky zabezpečení patří i zákonem uložená povinnost mlčenlivosti zaměstnanců zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají.Přiložené soubory