Vodovod města Adamova

Pitná voda, dodávaná pro hromadné zásobování obyvatel města Adamova, je zajišťována ze tří zdrojů:

  • podzemní voda z prameniště Býčí skála a Josefov, jehož součástí je i jímací studna "S3"
  • povrchová voda z Křtinského potoka
  • podzemní voda z přivaděče Březová I

Prameniště I Josefov

Sestává z pěti pramenních jímek a sběrné studny.

Povolený odběr max. 14 l/s.

Prameniště II Býčí skála

Tvoří čtyři pramenní jímky a sběrná studna.

Povolený odběr max. 10 l/s.

Ve sběrné nádrži o obsahu 15 m3 jsou soustředěny a kontrolovány všechny podzemní vody přitékající gravitačně z obou pramenišť. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti je voda v řadu chlorována.

Přívodní řad z obou pramenišť prochází v celé délce Josefovským údolím, které spadá do CHKO Moravský kras. Celý přivaděč dlouhý 3 647 m je z hrdlové tlakové litiny DN 150-250 mm.

Upravená voda z úpravny vody Josefov je čerpána do téhož přivaděče.

Křtinský potok

Dalším vodním zdrojem je Křtinský potok, z něhož je realizován odběr povrchové vody pro úpravnu vody Adamov – Josefov.

Povolený odběr max. 30 l/s.

Podzemní voda z přivaděče Březová I je využívána pouze příležitostně při nedostatku pitné vody z obou pramenišť i ÚV Josefov.

Vodovodní síť v Adamově

Vodovodní síť v Adamově je tvořena přiváděcími řady zásobujícími vodojemy a akumulační nádrže v jednotlivých částech města.

Ke spotřebitelům je pitná voda dodávána zásobovacími řady i rozvodnou sítí o celkové délce 23 km, které jsou zbudovány z oceli nebo litiny 80–200 mm.

Délka vodovodní sítě bez přípojek 19 km
Délka vodovodních přípojek 4 km
Počet vodovodních přípojek 365
Počet osazených vodoměrů 362
Počet hydrantů 93

V sedmi vodojemech vodovodu Adamov je akumulováno celkem 2 900 m3 pitné vody.

Č. Vodojem Objem Poznámka
1. vodojem na ÚV Josefov 100 m3
2. vodojem Hanákův kopec 150 m3
3. vodojem na Horce 650 m3 předaná voda
VAS Brno-venkov, Babice
4. vodojem na Horce 150 m3
5. čerpací stanice Kolonie 40 m3
6. vodojem Ptačina 800 m3 předaná voda BVK, Útěchov
7. vodojem ADAST 1000 m3

Celý systém vodovodu pro veřejnou potřebu v Adamově je automaticky řízen prostřednictvím počítačového dispečinku GDF. Veškerá data jsou přenášena přes rádiové sítě firmy CONEL s.r.o. a jsou uchovávána v dispečinku.

Pro oba podzemní i povrchový zdroj surové vody jsou stanovena ochranná pásma vodních zdrojů pro zásobování města Adamova pitnou vodou. V ochranných pásmech vodních zdrojů je dodržován režim hospodaření v těchto územích.

Vodovod je zásobován z více jímacích objektů, které jsou částečně zastupitelné. Pokud bude snížena vydatnost jednoho ze zdrojů, bude do systému přiváděna voda ze zbývajících jímacích objektů. V případě havarijního stavu na vodovodní síti je nutné přistoupit k náhradnímu zásobování obyvatel pitnou vodou. Na rozvoz pitné vody bude použita cisterna, která má stanoviště v ÚV Josefov.

Odběry vzorků jsou prováděny minimálně 6x do roka a to čtyři krácené rozbory a dva úplné rozbory vzorků v odběrných místech odsouhlasených KHS Jmk Brno, územní pracoviště Blansko.Pro zjištění radiologických ukazatelů pitné vody je prováděn 1x ročně rozbor vzorku.

Kvalita surové vody je sledována a vyhodnocována na základě výsledku rozboru vzorků prováděných ve vodohospodářských laboratořích VAS, a.s., divize Boskovice. Četnost odběru vzorků a rozsah jejich analýz je prováděna dle vyhlášky č. 428 Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.