ČOV Adamov

Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s nízkozatíženým aktivačním systémem. Čistírna odstraňuje rovněž dusík procesem biologické nitrifikace a denitrifikace a fosfor pomocí simultánního srážení.

Stabilizace kalu je prováděna aerobně jako součást aktivačního procesu. Produkovaný kal je odvodněn na dekantační odstředivce a dále hygienizován vápnem.

Přítok na ČOV je veden přes odlehčovací a vypínací komoru, při zvýšené hladině odpadní vody (OV) odtékají do recipientu. OV přitékají na hrubé předčištění potrubím a dále žlabem přes jemné česle natékají do jímky lapáku písku.

Mechanicky předčištěné OV natékají do vstupní čerpací stanice. Dále kalová čerpadla čerpají OV do biologického procesu – denitrifikace I (obtokem je možno čerpat i do rozdělovacího objektu před nitrifikaci II) a odtud odtéká do nádrží denitrifikace II (míchání – ponorná míchadla).

Z denitrifikace odtéká OV do nádrže nitrifikace I , dále odtéká aktivační směs přes rozdělovací objekt do nádrže nitrifikace II (jemnobublinný aerační systém – rotační dmychadlo) .

V odplyňovací části nitrifikačních nádrží jsou osazena čerpadla vnitřní recirkulace kalu, které čerpají vratný kal zpět do nádrže denitrifikace I. Aktivační směs z nádrží přepadá do soutokového žlabu a odtud odtéká do dosazovací nádrže.

Z biologického procesu přitéká aktivační směs do kruhové dosazovací nádrže, kde dochází k odsazení kalu a vyčištění vody. Odsazený kal je stírán do kalové jímky, odkud je hydraulicky přetlačen do čerpací stanice kalu. Vratný kal je čerpán dvěma ponornými kalovými čerpadly. Jednotlivé výtlaky jsou zaústěny do společného potrubí, které je vyústěno zpět do nádrže denitrifikace I . Přebytečný kal je čerpán přes rozdělovací objekt do dekantačních nádrží, kde dojde k jeho zahuštění. Zahuštěný kal je čerpán do akumulační jímky kalu.

Přebytečný kal z akumulační jímky je dopravován čerpadlem do odvodňovacího zařízení – dekantační odstředivka. Před vstupem do odvodňovacího zařízení je do kalu dávkován flokulant. Odvodněný kal z odstředivky je vyhrnován šnekovým dopravníkem vně budovy do dopravníku, který vyhrnuje kal do kontejneru. Do vynášecího dopravníku je přidáváno vápno ze zásobního sila.

Vyčištěná voda odtéká z dosazovací nádrže přes měrný objekt do recipientu (řeka Svitava).

Příslušnost ČOV k systému kanalizace je samostatná. Provozovatel je zmocněn vlastníkem uzavírat s odběrateli smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a dále má právo na úplatu stočného.

Intenzifikace v letech 2003-2005

Náklad: 42 420 000 Kč
Z toho: 33 936 000 Kč dotace SFŽP
8 484 000 Kč vlastní zdroje

Aktualizace: 12. 10. 2023

  • ČOV Adamov