Kanalizace pro veřejnou potřebu

Převážná část kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod s kapacitou 7100 EO.

Celkem bylo za rok 2005 vypuštěno 297 000 m3 odpadních vod. Významným prvkem, který souvisí s odkanalizování odpadních vod je, že téměř veškerá zástavba (s vyjímkou strojírenského podniku), je ve spádu, při kterém rychlost proudění odpadní vody v kanalizaci přesahuje 3 l·s-1 . Tím je podmíněna četnost výskytu spadištních šachet na stokové síti. V jímkách na vyvážení jsou zachycovány pouze odpadní vody, vznikající v extravilánu města, a to v penzionu Kamenné kolo a z rodinných domů lokality Mírov, které jsou odváženy do čistírny odpadních vod.

Recipientem pro veškeré splaškové i průmyslové vody, které jsou odkanalizovány do stokové sítě města Adamova, a dále čištěny na ČOV, je řeka Svitava. (hydrogeologické pořadí: 4-15-02-499)

Dlouhodobý naměřený průtok řekou:
Qa = 4,9 m3/s
Q355 = 1,41 m3/s

Město Adamov spadá do středně suché oblasti podregionu jižní Morava průměrné úhrny srážek pro lokalitu: 619 mm

Ve městě Adamov je vybudován systém kombinované jednotné kanalizace. Srážkové odpadní vody jsou při přívalových srážkách oddělovány v dešťových oddělovačích.

Rozdělení kanalizace v městě Adamov

Stoka ,,A“ tvoří páteřní kanalizační řád obce. Na stoku ,,A“ jsou napojeny vedlejší stoky.

,,A1-A3“ Kanalizace je provedena z betonových trub DN 300- 800 mm a odkanalizovává jižní část města. Stoka ,,A“ plynule přechází ve stoku ,,B“ v místě revizní šachty č.1160 (shybka).

Stoka ,,B“ tedy odkanalizovává severní část města a jsou na ni napojeny vedlejší stoky

,,B1-B3“ Kanalizace je provedena z betonových trub DN 200- 500 mm . Další úseky ,,C“ a ,,D“ odvádějí jednotnou kanalizací dešťovou a odpadní vodu do Křtinského potoka. Celková délka kanalizační sítě činí 12891 m .

Dešťové vody z komunikací, chodníků a volných prostorů jsou zachycovány betonovými typovými uličními vpustěmi s dolním odtokem. Uliční vpustě jsou napojeny potrubím

DN 200 mm do kanalizačních šachet, nebo přes odbočku přímo na kanalizační řady.Sdílet článek