Kanalizace pro veřejnou potřebu

Ve městě Adamov je vybudován systém kombinované jednotné gravitační kanalizace. Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace je samostatná.. Převážná část kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod s kapacitou 7100 EO.

Celkem bylo za rok 2022 vyčištěno 195 506 m3 odpadních vod z Adamova. Významným prvkem, který souvisí s odkanalizování odpadních vod je, že téměř veškerá zástavba (s výjimkou strojírenského podniku), je ve spádu, při kterém rychlost proudění odpadní vody v kanalizaci přesahuje 3 l·s-1 . Tím je podmíněna četnost výskytu spadišť na stokové síti.

Recipientem pro veškeré splaškové i průmyslové vody, které jsou odkanalizovány do stokové sítě města Adamova, a dále čištěny na ČOV, je řeka Svitava. (hydrogeologické pořadí: 4-15-02-499)

Dlouhodobý naměřený průtok řekou:
Průměrný denní průtok Qa = 1,16 m3/s
Průmerný roční průtok Q355 = 3,82 m3/s

Město Adamov spadá do středně suché oblasti podregionu jižní Morava s průměrným úhrnem srážek 590,2 mm/rok.

Rozdělení kanalizace v městě Adamov

Stoka ,,A“ tvoří páteřní kanalizační řad obce. Do stoky ,,A“ jsou napojeny vedlejší stoky ,,A1-A3“ z městské části Kolonka a Ptačina. Kanalizace je provedena z betonových, kameninových a plastových trub DN 200- 900 mm a odvádí odpadní vody z jižní části města. Na kanalizační stoce A jsou celkem dvě shybky pod Křtinským potokem a pod řekou Svitavou. Na přiváděcí stoce „A“ je vybudována odlehčovací komora, která stoku odlehčuje při vyšších průtocích způsobených přívalovými dešti. Přiváděcí stoka ,,A“ plynule přechází ve stoku ,,B“ v místě shybky pod řekou Svitavou.

Stoka ,,B“ odvádí odpadní vody ze severní městské části Horka a jsou na ni napojeny vedlejší stoky ,,B, C, D a E“. Kanalizace je provedena z betonových, kameninových a plastových trub DN 200- 600 mm. Na stoce „B“ jsou vybudovány dvě odlehčovací komory, které stoku odlehčují při vyšších průtocích.

Celková délka kanalizační sítě činí 14.787 m .

Dešťové vody z komunikací, chodníků a volných prostorů jsou zachycovány betonovými typovými uličními vpustěmi s dolním odtokem. Uliční vpustě jsou napojeny potrubím DN 200 mm do kanalizačních šachet, nebo přes odbočku přímo na kanalizační řady.

Aktualizace: 12. 10. 2023