Informace o existenci sítí VH infrastruktury

Informace o existenci sítí stávající vodohospodářské infrastruktury provozované společností ADAVAK, s. r. o. a podklady pro napojení vodovodních či kanalizačních přípojek lze získat na základě písemné žádosti.

Na základě písemné žádosti stavebníka vydá provozovatel vyjádření k projektové dokumentaci stavby vodovodů, kanalizací, vodovodních nebo kanalizačních přípojek. Návrh technického řešení vodohospodářské stavby je stavebník povinen předložit k odsouhlasení společně se žádostí na místě příslušném pracovišti nebo elektronicky. Pracovník příslušného pracoviště posoudí technickou dokumentaci, zda je v souladu s technickými požadavky a vydá v termínu do 30 dnů ode dne podání žádosti písemné vyjádření, popř. stanoví podmínky, při jejichž splnění bude možné výstavbu předmětné vodohospodářské stavby realizovat.

Projektová dokumentace musí být zhotovená autorizovanou osobou mající oprávnění k projektování vodohospodářských staveb. Projektová dokumentace musí vycházet ze schválené územně plánovací dokumentace a musí být zpracována v souladu s platnou legislativou a technickými standardy provozovatele. V případě odchylek od standardů musí být projektová dokumentace projednána s provozovatelem a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.Přiložené soubory