Cena vody

Vodné a stočné

Vodné je úhrada za odběr vody z veřejného vodovodu. Podkladem pro účtování vodného je pravidelný odečet z fakturačního vodoměru umístěného u odběratele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem. V případě, že by dodávaná voda nemohla být měřena, množství dodané pitné vody by bylo stanoveno směrnými čísly dle Vyhlášky č. 244/2021 Sb.

Stočné je úplata za odvedení, čištění nebo zneškodnění odpadní vody z dané nemovitosti. Odpadní vodu mohou tvořit vody splaškové a srážkové. Podkladem pro účtování stočného je proteklé množství pitné vody osazeným vodoměrem a výpočet odvodu srážkových vod. V případě, že by odváděná voda nemohla být stanovena podle množství dodané pitné vody, bylo by stočné stanoveno směrnými čísly dle Vyhlášky č. 244/2021 Sb. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod ze zařízení odběratele do veřejné kanalizace.

Povinnost platit za odvod srážkových vod se podle zákona o VaK 274/2001 Sb. §8, odst. 6 nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Mezi možnosti omezení odvádění srážkových vod do kanalizace patří vsakování na pozemku nebo výparem a akumulace pro následné využití.

Kalkulace vodného a stočného

Cena vody zahrnuje dodávku pitné vody a odvod odpadní vody, tedy vodné
a stočné. Výše ceny se stanovuje na základě kalkulace, dle vyhlášky č. 244/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Do kalkulace jsou promítnuty provozní náklady, tzn. energie pro výrobu pitné vody a odvod odpadních vod, chemikálie např. pro hygienické zabezpečení, mzdy zaměstnanců obsluhující vodovodní a kanalizační síť a pohonné hmoty. Dále se v kalkulaci uvádějí náklady pro servis vodárenského majetku, což zahrnuje především opravy a údržbu vodovodní a kanalizační sítě, investice, pronájem a PFOVAK (plán financování obnovy vodovodů a kanalizací). Mezi nezbytné náklady pro stanovení ceny vody patří také poplatky státu za odběr surové vody a vypouštění vyčištěné odpadní vody zpět do recipientu a daně. Na posledním místě je zisk provozovatele a odpisy. Součástí zisku jsou také náklady na obnovu majetku. Do kalkulace mohou být zahrnuty pouze ekonomicky uznatelné náklady a přiměřený zisk je regulován ministerstvem financí. Cena vodného a stočného na další rok je vyhlášena nejpozději během prosince daného roku.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Dle Vyhlášky 244/2021 Sb. § 13 odst. 4 musí být plán financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území. Sociálně únosná cena je uvedena jako součet za složku pitné a odpadní vody a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné na základě poměru úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva zemědělství ČR. Pro účely rozdělení sociálně únosné ceny je použitý celorepublikový poměr úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet sociálně únosné ceny napříč všemi kraji.

Přílohy

  • Cena vodného a stočného pro rok 2023 [PDF]
  • Cena vodného a stočného pro rok 2024 [PDF]